Warunki korzystania z promocji Poleć znajomemu Google Pay

1. Akcja promocyjna przeprowadzana pod nazwą ‘Poleć znajomemu Google Pay’ ( „Promocja”) rozpoczyna się w dniu 14.03.2018 i trwa do dnia 31.12.2018 („Okres Promocji”).

2. Organizatorem Promocji jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zarejestrowaną pod numerem 368047, nr VAT IE6388047V (“Organizator”).

3. Biorąc udział w Promocji uczestnik wyraża zgodę na warunki promocji opisane w tym dokumencie.

Promocja

4. Każdy użytkownik, który spełni warunki Promocji będzie mógł otrzymać nagrodę.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji przed czasem jeśli wyda wszystkie nagrody przed zakończeniem Okresu Promocji. Organizator przekaże informacje o zakończeniu Promocji.

Nagroda

6. Nagrodą w Promocji jest bon o wartości 40 zł, w postaci karty podarunkowej (dalej “Karta Podarunkowa”) dostępnej do wykorzystania w sklepie Google Play.

7. Użytkownik powinien zapisać Kartę Podarunkową na swoim koncie Google Play w ciągu 28 dni od momentu jej otrzymania.

8. Jeden Nowy Użytkownik może otrzymać maksymalnie jedną Kartę Podarunkową. Jedna Osoba Polecająca może otrzymać maksymalnie dziesięć Kart Podarunkowych.

9. Kartę Podarunkową można wykorzystać, przez cały okres jej ważności, na dowolny zakup w sklepie Google Play, z wyłączeniem niektórych pozycji.

10. Karta Podarunkowa, która została usunięta z aplikacji Google Pay nie może zostać odzyskana.

11. Karty Podarunkowej nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

12. Liczba Kart Podarunkowych jest ograniczona.

Uprawnieni

13. Promocja jest dostępna dla użytkowników Google Pay, którzy dodali do Google Pay kartę płatniczą.

14. W promocji mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia, dysponujące kartą płatniczą, którą można dodać do Google Pay. Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę opiekunów prawnych na wzięcie w niej udziału.

15. Aby wziąć udział w Promocji, należy posiadać miejsce zamieszkania na terenie Polski i być w niej zlokalizowanym w trakcie dodawania karty płatniczej do aplikacji Google Pay.

16. Każdy uprawniony uczestnik Promocji może skorzystać tylko z jednej Karty Podarunkowej po wykorzystaniu kodu od osoby Polecającej. Osoba Polecająca może skorzystać z maksymalnie dziesięciu Kart Podarunkowych.

17. Nowy użytkownik to osoba, która nie dokonała wcześniej żadnej transakcji z wykorzystaniem Google Pay zbliżeniowo, w aplikacjach bądź na stronach internetowych stron trzecich.

Otrzymanie Karty Podarunkowej

18. W celu otrzymania Karty Podarunkowej należy:

  • W przypadku osoby korzystającej już z aplikacji Google Pay (“Osoba Polecająca”), wygenerować indywidualny kod w aplikacji Google Pay (“Kod”) po wyrażeniu zgody na udział w Promocji oraz przekazać go osobie, która nie dokonała jeszcze transakcji za pomocą Google Pay (dalej “Nowy Użytkownik”). Karta Podarunkowa zostanie przyznana Osobie Polecającej, kiedy Nowy Użytkownik poda w aplikacji Google Pay Kod i dokona pierwszej transakcji zgodnie z ust. 21. Informacje o przyznanej nagrodzie Osoba Polecająca otrzyma drogą mailową oraz Karta Podarunkowa zostanie dodana do aplikacji Google Pay.
  • W przypadku Nowego Użytkownika, wprowadzić Kod w aplikacji Google Pay w menu “Dodaj kod promocyjny” w Okresie Promocji oraz zatwierdzić zgodę na udział w Promocji na ekranie wyświetlonym w aplikacji przed dokonaniem pierwszej transakcji za pomocą Google Pay oraz dokonać pierwszej transakcji zgodnie z ust. 21.

19. Jeśli Kod został wpisany niepoprawnie lub po zakończeniu Promocji, Nowy Użytkownik nie będzie miał możliwości otrzymania Karty Podarunkowej.

20. Aby otrzymać Kartę Podarunkową, Nowy Użytkownik powinien dokonać transakcji w ciągu trzydziestu dni od przystąpienia do promocji.

21. Transakcja zostanie zakwalifikowana do Promocji jeśli zostanie wykonana: (a) w ciągu trzydziestu dni od przystąpienia do Promocji; (b) zbliżeniowo w terminalach płatniczych akceptujących płatności Google Pay, lub w aplikacjach mobilnych i sklepach online udostępniających płatności Google Pay.

22. Płatności online w aplikacjach i serwisach, należących do Google (Google Play, YouTube itd) nie należą do kwalifikowanych płatności.

23. Organizator zachowuje sobie prawo do unieważnienia kolejnych Kodów otrzymanych przez Osobę Polecającą po tym, jak uzyska Nagrody za pierwszych 10 Nowych Użytkowników, którzy skorzystają z Polecenia.

24. Nagroda zostanie wydana po wykonaniu weryfikacji przez Organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Nagrody, bez poinformowania Uczestnika, w przypadku, gdy Użytkownik dopuścił się nadużycia lub oszustwa.

Skorzystanie z karty podarunkowej

25. Karty Podarunkowe do wykorzystania w sklepie Google Play mają swoje osobne warunki wykorzystania, można się z nimi zapoznać pod adresem internetowym: https://play.google.com/intl/ALL_pl/about/offer-terms.html. Obowiązują warunki korzystania z Google Play dostępne pod adresem internetowym: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html.

26. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej należy posiadać lub założyć konto w Google Play aby móc zapisać i wykorzystać Kartę Podarunkową.

27. Po otrzymaniu Karty Podarunkowej należy ją zapisać na swoje konto Google Play w ciągu 28 dni od momentu otrzymania nagrody przez (i) zapisanie Karty Podarunkowej na swoim koncie Google Pay lub (ii) zapisanie Karty Podarunkowej poprzez link wysłany w e-mailu potwierdzającym otrzymanie Karty Podarunkowej.

28. Po dodaniu do Google Play, ze środków z Karty Podarunkowej można skorzystać do 30 maja 2019 r. Po tym dniu wszystkie niewykorzystane środki stracą swoją ważność i nie będzie można z nich skorzystać.

29. Karty podarunkowe nie mogą zostać przekazane osobom trzecim.

Wymagania techniczne

30. W celu skorzystania z Promocji uczestnik musi mieć dostęp do Internetu na urządzeniu kompatybilnym z systemem operacyjnym Android.

31. Google Pay jest dostępny na telefony z systemem operacyjnym Android 5.0 (Lollipop) lub wyższym.

Reklamacje

32. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane Organizatorowi poprzez sekcję pomocy w menu aplikacji Google Pay.

33. Reklamacje związane z dodaniem karty płatniczej do aplikacji Google Pay mogą być zgłaszane bezpośrednio do wydawcy kart.

34. Celem rozpatrzenia reklamacji uczestnik może zostać poproszony o przedłożenie dowodu dokonania transakcji Kartą Podarunkową.

35. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

Dane osobowe

36. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego.

37. Administratorem danych, o których mowa w ust. 36 jest Organizator.

38. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale jest konieczne do przeprowadzenia Promocji oraz postępowania reklamacyjnego.

39. Dane osobowe uczestników uzyskane w związku z Promocją oraz wniesieniem przez nich reklamacji są wykorzystywane wyłącznie dla celów prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy regulamin. Po upływie tego okresu są one usuwane.

Postanowienia końcowe

40. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: google.com/pay.

41. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

42. Każdy uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z polskiego prawa podatkowego dotyczących Promocji.

43. Jeżeli doszło do naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Promocji.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy.

45. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471 j.t.).

46. Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia Promocji, co nie narusza praw nabytych przez uczestników przed datą zakończenia. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana za pośrednictwem strony internetowej google.com/pay. Organizator uprawniony jest do dokonania zmiany niniejszego regulaminu, pod warunkiem że nie pogorszy w ten sposób sytuacji Uczestników.

47. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkowników z promocji jeśli stwierdzi, że Użytkownik zakłada wiele kont e-mail aby skorzystać z promocji kilka razy, podaje fałszywe informacje w procesie uruchamiania Google Pay lub w inny sposób narusza warunki promocji opisane w niniejszym Regulaminie.