Przeglądaj

Open Menu Close Menu

Wykonaj 5 transakcji i zyskaj 40 zł na zakupy w Google Play. Warunki promocji Google Pay.

1. Akcja promocyjna przeprowadzana pod nazwą ‘40 zł na zakupy w Google Play z Google Pay’ („Promocja”) rozpoczyna się w dniu 07.03.2018 i trwa do dnia 12.06.2018 („Okres Promocji”), przy czym rejestracja w Promocji możliwa jest do dnia 14.05.2018 r.

2. Organizatorem Promocji jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zarejestrowaną pod numerem 368047, nr VAT IE6388047V (“ Organizator”).

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na warunki promocji opisane w tym dokumencie.

Promocja

4. Promocja polega na tym, że użytkownik, który we wskazanym okresie zarejestrował się do Promocji, a następnie w czasie 30 dni od rejestracji wykonał 5 transakcji.

5. Każdy uczestnik kończy udział w promocji wraz z wykonaniem 5 kwalifikowanych transakcji.

6. Transakcja zostanie zakwalifikowana do Promocji jeśli zostanie wykonana: (a) w Okresie Promocji, (b) w ciągu trzydziestu dni od przystąpienia do Promocji; (c) zbliżeniowo w terminalach płatniczych akceptujących płatności Google Pay, lub w aplikacjach mobilnych i sklepach online udostępniających płatności Google Pay.

7. Płatności: (i) online w aplikacjach i serwisach, należących do Google (Google Play, YouTube itd); lub (ii) inne niż pierwsza wykonana danego dnia; nie należą do kwalifikowanych płatności.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji przed czasem jeśli wyda wszystkie nagrody przed zakończeniem Okresu Promocji. Organizator przekaże informacje o zakończeniu Promocji.

Nagroda

9. Nagrodą w Promocji jest bon o wartości 40 zł, w postaci karty podarunkowej (dalej “Karta Podarunkowa”) dostępnej do wykorzystania w sklepie Google Play.

10. W celu otrzymania Karty Podarunkowej należy zatwierdzić zaproszenie do wzięcia udziału w Promocji w aplikacji mobilnej Google Pay.

11. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Kartę Podarunkową.

12. Użytkownik może zapisać Kartę Podarunkową na swoim koncie Google Play, po jej otrzymaniu.

14. Kartę Podarunkową można wykorzystać, przez cały okres jej ważności, na dowolny zakup w sklepie Google Play, z wyłączeniem niektórych subskrypcji.

15. Karty Podarunkowej nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Uprawnieni

16. Promocja jest dostępna dla nowych użytkowników Google Pay, którzy dodali do Google Pay kartę płatniczą.

17. W Promocji mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia, dysponujące kartą płatniczą, którą można dodać do Google Pay. Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę opiekunów prawnych na wzięcie w niej udziału.

18. Aby wziąć udział w Promocji, należy posiadać miejsce zamieszkania na terenie Polski i być w niej zlokalizowanym w trakcie dodawania karty płatniczej do aplikacji Google Pay.

19. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać tylko z jednej Karty Podarunkowej.

20. Nowy użytkownik to osoba, która nie dokonała wcześniej żadnej transakcji z wykorzystaniem Google Pay zbliżeniowo, w aplikacjach bądź na stronach internetowych stron trzecich.

Skorzystanie z Karty Podarunkowej

21. Karty Podarunkowe do wykorzystania w sklepie Google Play mają swoje osobne warunki wykorzystania, można się z nimi zapoznać pod adresem internetowym: https://play.google.com/intl/ALL_pl/about/offer-terms.html. Obowiązują warunki korzystania z Google Play dostępne pod adresem internetowym: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html.

22. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej należy posiadać lub założyć konto w Google Play aby móc zapisać i wykorzystać Kartę Podarunkową.

23. Po otrzymaniu Karty Podarunkowej należy ją zapisać na swoje konto Google Play przed 30 czerwca 2018 r. przez (i) zapisanie Karty Podarunkowej na swoim koncie Google Pay lub (ii) zapisanie Karty Podarunkowej poprzez link wysłany w e-mailu potwierdzającym otrzymanie Karty Podarunkowej.

24. Po dodaniu do Google Play, ze środków z Karty Podarunkowej można skorzystać do 30 maja 2019 r. Po tym dniu wszystkie niewykorzystane środki stracą swoją ważność i nie będzie można z nich skorzystać.

25. Karty podarunkowe nie mogą zostać przekazane osobom trzecim.

Wymagania techniczne

26. W celu skorzystania z Promocji uczestnik musi mieć dostęp do Internetu na urządzeniu kompatybilnym z systemem operacyjnym Android.

26. Google Pay jest dostępny na telefony z systemem operacyjnym Android 4.4 (KitKat) lub wyższym.

Reklamacje

28. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane Organizatorowi poprzez sekcję pomocy w menu aplikacji Google Pay.

29. Reklamacje związane z dodaniem karty płatniczej do aplikacji Google Pay mogą być zgłaszane bezpośrednio do wydawcy kart.

30. Celem rozpatrzenia reklamacji Uczestnik może zostać poproszony o przedłożenie dowodu dokonania transakcji kartą podarunkową.

31. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji

Dane osobowe

32. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego.

33. Administratorem danych, o których mowa w ust. 33 jest Organizator.

34. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale jest konieczne do przeprowadzenia Promocji oraz postępowania reklamacyjnego.

35. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z Promocją oraz wniesieniem przez nich reklamacji są wykorzystywane wyłącznie dla celów prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy regulamin. Po upływie tego okresu są one usuwane.

Postanowienia końcowe

36. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej google.com/pay.

37. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

38. Każdy Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z polskiego prawa podatkowego dotyczących Promocji, a spoczywających na tym Uczestniku.

39. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji.

40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą Uczestnicy.

41. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471 j.t.).