බාධාවකින් තොරව
සබැඳි ගෙවා පිටවීම

Google Pay යනු ඔබේ සබැඳි ගෙවා පිටවීම් සහායක වේ.

පියවර කිහිපයකින් සුරක්ෂිතව ගෙවන්න.

දුරකථනයක් කියවන කාන්තාවක්

හදවතේ සුරක්ෂිතභාවය සහිතව

පාරදෘශ්‍යතාව

Google Pay කිසි විටෙකත් ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු හෝ ගනුදෙනු ඉතිහාසය විකුණන්නේ නැත.

ආරක්ෂාව

Google Pay සබැඳිව ගෙවන විට වංචා ඇඟවීම් සහ සංකේතනය වැනි, එක්ව-තැනූ ආරක්ෂාව පිරිනමයි.

පාලනය

Google Pay ඔබට ඔබේ කැමති පෞද්ගලිකත්ව සැකසීම් තෝරා ගැනීමට ඉඩ දෙයි.