സുഗമമായ ഓൺലൈൻ ചെക്ക്ഔട്ട്

Google Pay ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ചെക്ക്ഔട്ട് കമ്പാനിയൻ.

കുറഞ്ഞ ചുവടുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി പേ ചെയ്യൂ.

ഒരു ഫോൺ വായിക്കുന്ന സ്‌ത്രീ

സുരക്ഷയ്‌ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന

സുതാര്യത

Google Pay ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളോ ഇടപാട് ചരിത്രമോ വിൽക്കില്ല.

സുരക്ഷ

ഓൺലൈനിൽ പണമടയ്‌ക്കുമ്പോൾ, വഞ്ചനാ മുന്നറിയിപ്പുകളും എൻക്രിപ്‌ഷനും പോലുള്ള ബിൽറ്റ് ഇൻ സുരക്ഷ Google Pay ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

നിയന്ത്രിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ Google Pay നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.